"Über uns" Icons

ueberuns_01

ueberuns_02

ueberuns_03

ueberuns_04

ueberuns_05

ueberuns_06

"Leistungen" Icons

leistungen_01

leistungen_02

leistungen_03

leistungen_04

leistungen_05

leistungen_06

leistungen_07

leistungen_08

leistungen_09

leistungen_10

leistungen_11

leistungen_12

leistungen_13

leistungen_14

leistungen_15

leistungen_16

"Aufbahrung" Icons

aufbahrung_01

aufbahrung_02

aufbahrung_03

aufbahrung_04

aufbahrung_05

aufbahrung_06

aufbahrung_07

aufbahrung_08

aufbahrung_09

aufbahrung_10

aufbahrung_11

aufbahrung_12

aufbahrung_13

aufbahrung_14

aufbahrung_15

aufbahrung_16

aufbahrung_17

aufbahrung_18

aufbahrung_19

aufbahrung_20

aufbahrung_21

aufbahrung_22

aufbahrung_23

aufbahrung_24

"Edelstein Bestattung" Icons

edelsteinbestattung_01

edelsteinbestattung_02

edelsteinbestattung_03

edelsteinbestattung_04

edelsteinbestattung_05

edelsteinbestattung_06

edelsteinbestattung_07

"Erd Bestattung" Icons

erdbestattung_01

erdbestattung_02

erdbestattung_03

erdbestattung_04

erdbestattung_05

erdbestattung_06

erdbestattung_07

erdbestattung_08

erdbestattung_09

erdbestattung_10

erdbestattung_11

"Feuer Bestattung" Icons

feuerbestattung_01

feuerbestattung_02

feuerbestattung_03

"Natur Bestattung" Icons

naturbestattung_01

naturbestattung_02

naturbestattung_03

naturbestattung_04

naturbestattung_05

naturbestattung_06

"See Bestattung" Icons

seebestattung_01

seebestattung_02

seebestattung_03

"Wald Bestattung" Icons

waldbestattung_01

waldbestattung_02

waldbestattung_03

waldbestattung_04

waldbestattung_05

waldbestattung_06

waldbestattung_07

waldbestattung_08

waldbestattung_09

waldbestattung_10

waldbestattung_11

waldbestattung_12

"Friedhof" Icons

friedhof_01

friedhof_02

friedhof_03

"Friedhofbagger" Icons

friedhofbagger_01

friedhofbagger_02

friedhofbagger_03

"Einbettung" Icons

einbettung_01

einbettung_02

einbettung_03

einbettung_04

einbettung_05

einbettung_06

einbettung_07

"Grab" Icons

grab_01

grab_02

grab_03

grab_04

grab_05

grab_06

grab_07

grab_08

grab_09

grab_10

grab_11

grab_12

grab_13

grab_14

grab_15

grab_16

grab_17

grab_18

grab_19

grab_20

grab_21

grab_22

grab_23

grab_24

grab_25

grab_26

grab_27

grab_28

grab_29

grab_30

grab_31

grab_32

"Hände" Icons

haende_01

haende_02

haende_03

haende_04

haende_05

haende_06

haende_07

haende_08

haende_09

haende_10

haende_11

haende_12

haende_13

haende_14

"Dummy" Icons

dummy_01

dummy_02

dummy_03

dummy_04

dummy_05

dummy_06

dummy_07

dummy_08

dummy_09

dummy_10

dummy_11

dummy_12

dummy_13

dummy_14

"Kerzenständer" Icons

kerzenstaender_01

kerzenstaender_02

kerzenstaender_03

kerzenstaender_04

kerzenstaender_05

kerzenstaender_06

kerzenstaender_07

kerzenstaender_08

kerzenstaender_09

kerzenstaender_10

kerzenstaender_11

"Kirchen" Icons

kirche_01

kirche_02

kirche_03

kirche_04

kirche_05

kirche_06

kirche_07

kirche_08

kirche_09

kirche_10

"Leichenwagen" Icons

leichenwagen_01

leichenwagen_02

leichenwagen_03

leichenwagen_04

leichenwagen_05

leichenwagen_06

leichenwagen_07

leichenwagen_08

"Pfarrer" Icons

pfarrer_01

pfarrer_02

pfarrer_03

pfarrer_04

pfarrer_05

pfarrer_06

pfarrer_07

"Trauerdruck" Icons

trauerdruck_01

trauerdruck_02

trauerdruck_03

trauerdruck_04

trauerdruck_05

trauerdruck_06

"Trauernde" Icons

trauernde_01

trauernde_02

"Tiere" Icons

tiere_01

tiere_02

tiere_03

tiere_04

tiere_05

"Kondolenzbuch" Icons

kondolenzbuch_01

kondolenzbuch_02

kondolenzbuch_03

kondolenzbuch_04

kondolenzbuch_05

kondolenzbuch_06

kondolenzbuch_07

kondolenzbuch_08

kondolenzbuch_09

kondolenzbuch_10

kondolenzbuch_11

kondolenzbuch_12

kondolenzbuch_13

kondolenzbuch_14

kondolenzbuch_15

kondolenzbuch_16

kondolenzbuch_17

kondolenzbuch_18

kondolenzbuch_19

kondolenzbuch_20

"Urnen" Icons

urne_01

urne_02

urne_03

urne_04

urne_05

urne_06

urne_07

urne_08

urne_09

urne_10

urne_11

urne_12

urne_13

urne_14

urne_15

urne_16

urne_17

urne_18

urne_19

urne_20

"Sterbebild" Icons

sterbebild_01

sterbebild_02

sterbebild_03

sterbebild_04

sterbebild_05

sterbebild_06

sterbebild_07

sterbebild_08

sterbebild_09

"Sarg" Icons

sarg_01

sarg_02

sarg_03

sarg_04

sarg_05

sarg_06

sarg_07

sarg_08

sarg_09

sarg_10

sarg_11

sarg_12

sarg_13

sarg_14

sarg_15

sarg_16

sarg_17

sarg_18

sarg_19

sarg_20

sarg_21

sarg_22

sarg_23

sarg_24

sarg_25

sarg_26

blume_01_AdobeStock_nastyasklyarova.svg

blume_02_AdobeStock_nastyasklyarova.svg

blume_03_AdobeStock_nastyasklyarova.svg

"Sonstige" Icons

sonstige_01

sonstige_02

sonstige_03

sonstige_04

sonstige_05